พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
https://historyoftemples.kachon.com/353484