ประวัติพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
https://historyoftemples.kachon.com/353626