ประวัติความเป็นมา พระพุทธนฤมิตร วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ประวัติความเป็นมา พระพุทธนฤมิตร วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)

เมื่อ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในปีพุทธศักราช 2394 ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวราราม ในฐานะพระอารามหลวงประจำรัชกาลสมเด็จพระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ก่อสร้างตกแต่งอาคารเพิ่มเติมทั่วไปพระพุทธนฤมิตรเฉพาะ พระอุโบสถ โปรดสร้างบุษบกยอดปรางค์ที่ผนังหุ้มกลองด้านหน้าพระอุโบสถ เพื่อจำลองพระพุทธรูปทรงเครื่องฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างถวาย ประดิษฐาน ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วยในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์ยังไม่มีพระนาม เฉพาะในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ประชาชนจะขานพระนามรัชกาลที่ 1 ว่า แผ่นดินต้น รัชกาลที่ 2 ว่า แผ่นดินกลางและรัชกาลของพระองค์ว่า แผ่นดินปลาย

จึงทรงดำริแก้ไข โดยสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์ เป็นพระมหาจักรพรรดิทรงยืน รัชกาลที่ 1 ว่า พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 2 ว่าพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตน ศาสดารามแต่การสร้างยังไม่แล้ว เสร็จ ค้างมาถึงรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงเร่งทำให้สำเร็จ แล้วเฉลิมฉลองในวันครองสิริราชสมบัติ เท่าสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช เป็นเวลา 15 ปี ตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม พุทธศักราช 2426 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระพุทธรูปและสมโภชสิริราชสมบัติพร้อมกัน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ถวายพระนามพระพุทธรูปว่า "พระพุทธนฤมิตร" แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานในบุษบกยอดปรางค์ที่ผนังด้านพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม พระพุทธนฤมิตร เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร วัสดุโลหะศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ขนาดองค์พระสูง 98 นิ้ว ฐานสูง 46 นิ้ว

วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ถือเป็นวัดไทยอีกแห่งหนึ่งที่เป็นหน้าเป็นตาของเมืองไทย ที่บรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างกล่าวขวัญถึงความโดดเด่นของพระปรางค์วัดอรุณฯ ปรากฏริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันงดงามมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ ของกรุงเทพฯ ด้วย วัดไทยโบราณแห่งนี้ มีนามว่า "วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร" มีหลักฐานการสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา วัดนี้เดิมชื่อ วัดมะกอก ต่อมาเรียกว่า วัดมะกอกนอก เพราะได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน แต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดมะกอกใน (วัดนวลนรดิศ) แล้วจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ว่า วัดมะกอกนอกครั้น เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรี พ.ศ.2310

ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดแห่งนี้ตอนรุ่งแจ้งจึงโปรดเกล้าฯ ให้เทียบเรือพระที่นั่งที่ท่าน้ำ เสด็จขึ้นไปสักการบูชาพระมหาธาตุ ซึ่งเป็นพระปรางค์องค์เดิมองค์ที่เห็นในปัจจุบันสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดมะกอกและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "วัดแจ้ง" ทรงเอาป้อมวิชัยประสิทธิ์ข้างฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งตัวพระราชวัง แล้วขยายเขตพระราชฐานจนวัดแจ้งเป็นวัดภายในพระราชวัง เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ใน พ.ศ.2322 ก่อนย้ายมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามใน พ.ศ.2327 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิม

และได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดแจ้งใหม่ทั้งวัด แต่ยังไม่ทันสำเร็จก็สิ้นรัชกาลที่ 1 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้งและ พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอรุณราชธาราม" พระองค์มีพระราชดำริที่จะเสริมสร้างพระปรางค์หน้าวัดให้สูงขึ้น แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อนจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ให้เสริมพระปรางค์ขึ้นและให้ยืมมงกุฎที่หล่อสำหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ จะเป็นพระประธานวัดนางนองมาติดต่อบนยอดนภศูลในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชธารามหลายรายการ และให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาบรรจุไว้ที่ พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถด้วย เมื่อการปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นลง พระราชทานนามว่า "วัดอรุณราชวราราม"

เหรียญพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณ ปี 2467

ใครกันแน่ที่เป็นผู้สร้างเหรียญพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณ ปี 2467

ก่อนอื่นทีมงานกะฉ่อนพระเครื่องขอยืนยันในความบริสุทธิใจ ในการที่จะขอนำเสนอบทความเรื่อง"ใครกันแน่ที่เป็นผู้สร้างเหรียญพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณ ปี 2467" ที่ทีมงานกะฉ่อนพระเครื่องจะนำเสนอกับท่านผู้อ่านบทความในครั้งนี้เสียก่อนว่า พวกเรามิได้มีเจตนาจะโจมตีกล่าวว่าร้ายใครใดๆทั้งสิ้น แต่เนื่องด้วยพวกผมส่วนใหญ่ในทีมงานกะฉ่อนพระเครื่องเป็นคนวัดอรุณ เติบโตที่วัดอรุณ ศรัทธาในองค์หลวงปู่นาค วัดอรุณเป็นที่สุดจึงได้เกิดความสงสัยและได้ปรึกษากันว่าพวกเราควรออกหาความจริงกันให้ประจักษ์ดีไม๊ เพื่อให้ประวัติต่างๆถูกต้องตามความเป็นจริง จะได้เป็นประโยชน์กับอนุชนรุ่นหลังที่ต้องการจะศึกษาและเก็บสะสมเหรียญรุ่นนี้ต่อไป

ภาพด้านหลังเหรียญ พระพุทธนฤมิตร วัดอรุณ ปี 2467

ทีมงานกะฉ่อนพระเครื่องได้เข้าไปที่วัดอรุณเพื่อขอสัมภาษณ์พระเถระจารย์ผู้ใหญ่เก่าๆในวัดอรุณ ทั้งยังได้ติดตามสอบถามจากคนเก่าคนแก่แถบวัดอรุณ ก็ไม่ปรากฎวว่าจะมีท่านผู้ใดรู้ถึงประวัติการสร้าง เหรียญพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณ ปี 2467 เลยสักท่านเดียว ซึ่งพวกเราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าทางวัดอรุณได้มีการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาจริงหรือไม่ แต่ด้วยอักษรที่ระบุอยู่ในหลังเหรียญว่า พระพุทธนฤมิตร พวกเราก็คงจะปฏิเสธว่าเหรียญรุ่นนี้ ทางวัดอรุณมิได้สร้างคงไม่ได้

ด้านหน้า เหรียญพระพุทธนฤมิต วัดอรุณ ปี 2510 ที่ระบุว่า พระพุทธนฤมิต วัดอรุณ ไว้อย่างชัดเจน

แต่ทางทีมงานกะฉ่อนพระเครื่องอยากจะขอฝากแง่คิดกับท่านผู้อ่านไว้สักนิดว่า โดยธรรมชาติทั่วไปของการจะสร้างเหรียญพระพุทธรูปประจำวัดขึ้นมาสักรุ่นสักครั้งหนึ่งนั้น ทำไมทางวัดอรุณถึงไม่สร้างเหรียญพระพุทธรูปประจำวัดของตน ให้ตรงกับพุทธลักษณะของพระพุทธรูปประจำวัดของท่านเลยหรือ พระพุทธนฤมิตรของวัดอรุณนั้น พระพุทธลักษณะของท่านเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร จัดสร้างและถวายโดยพระมหากษัตริย์และวัดอรุณก็เป็นวัดหลวงที่มีประวัตความเป็นมาที่แน่นอน มีการจดบันทึกความเป็นมาของวัดและอดีตเจ้าอาวาสไว้อย่างชัดเจน แต่ในพุทธลักษณะของเหรียญพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณ ปี 2467 ที่วงการนักสะสมพระเครื่องกำลังเล่นหาและคิดว่าเป็นเหรียญที่สร้างโดย พระพิมลธรรม(นาค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามรูปที่ 10

ด้านหลัง เหรียญพระพุทธนฤมิต วัดอรุณ ปี 2510 ด้านหลังเหรียญเป็นรูป พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2

นั้นทำไมกลับเป็นเหรียญรูปพระพุทธนั่งขัดสมาธิเสียเล่า ท่านผู้อ่านรู้สึกว่ามันจะขัดๆกันเกินไปหรือไม่ ในบทความนี้ทีมงานกะฉ่อนพระเครื่องได้นำเอาภาพ พระพุทธนฤมิตรที่ทางวัดอรุณได้จัดสร้างขี้น 2 รุ่น มาให้ท่านผู้อ่านได้ดูเปรียบเทียบว่า ถ้าทางวัดอรุณจะสร้างเหรียญพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณขึ้นมาจริงๆนั้น ทางวัดอรุณจะสร้างออกมาแบบไหน แล้วเพราะด้วยเหตุผลใด เหรียญพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณ ปี 2467 ทางวัดจึงต้องสร้างให้ไม่ตรงกับพุทธลักษณะของพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณท่านด้วย มีเหตุผลอะไรจึงต้องทำแบบนั้น ทีมงานกะฉ่อนพระเครื่องขอฝากเป็นแง่คิดไว้สำหรับท่านผู้อ่านที่กำลังศึกษาเล่นหาเหรียญรุ่นนี้ไว้นะครับ

ด้านหน้า พระเนื้อผงพระพุทธนฤมิต วัดอรุณ

แต่ที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงอย่างแน่นอน ที่พวกเราทีมงานกะฉ่อนพระเครื่องอยากนำเสนอเพื่อชำระให้ถูกต้องนั้นก็คือ เหรียญพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณ ปี 2467 มิได้สร้างโดย พระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๐ อย่างแน่นอน เพราะในประวัติของวัดอรุณได้ระบุถึง วัน เดือน ปี ของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณ ที่จะมารับตำแหน่งรวมถึงวันมรณะภาพของท่านไว้อย่างชัดเจน ซึ่งวันที่ ท่านพระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๐

ใต้ฐาน พระเนื้อผงพระพุทธนฤมิต วัดอรุณ ที่ระบุว่า พระพุทธนฤมิต ไว้อย่างจัดเจน

ท่านมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอรุณนั้นก็คือ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ปีฉลู ซึ่งท่านหลวงปู่นาคท่านมารับตำแหน่งหลังจากมีการสร้างเหรียญพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณ ปี 2467 ที่กล่าวอ้างกันนี้ถึง 1 ปี แล้วเหรียญพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณ ปี 2467 จะเป็นท่านหลวงปู่นาค วัดอรุณจัดสร้างขึ้นได้อย่างไร และในประวัติการสร้างวัตถุมงคลของท่านหลวงปู่นาค วัดอรุณ ที่ทีมงานกะฉ่อนพระเครื่องได้ค้นคว้าสืบหามานานก็ไม่เคยมีใครระบุไว้ว่า ท่านพระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๐ ท่านได้เคยจัดสร้างวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญไว้แต่อย่างใดเลย

ด้านหลัง พระเนื้อผงพระพุทธนฤมิต วัดอรุณ เป็นรูปพระปรางค์วัดอรุณ

หากบทความนี้ทำให้เกิดความเสียหายให้แก่ท่านใด ทางทีมงานกะฉ่อนพระเครื่องต้องขอภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้อีกครั้ง แต่เพราะพวกเราทีมงานกะฉ่อนพระเครื่องเป็นชาววัดอรุณ ก็ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ของวัดอรุณได้คลาดเคลื่อนไป ท่านผู้อ่านทั้งหลายก็ลองอ่านวิเคราะห์จากหลักฐานต่างๆที่ทางทีมงานกะฉ่อนพระเครื่อง ได้นำเสนอเช่น พระเนื้อผงพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณ หรือจะเป็นเหรียญพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณ ปี 2510 และยังประวัติของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ทีมงานได้นำมาเสนอเป็นตัวอย่างคือ ประวัติของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามรูปที่ 10 ข้างล่างนี้ดูนะครับ และในโอกาสนี้ทางทีมงานกะฉ่อนพระเครื่อง จึงขออนุญาตท่านผู้อ่านขอนำเสนอ ประวัติความเป็นมาของ องค์หลวงพ่อพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณราชวราราม แก่ท่านผู้อ่านด้วยเลยนะครับ เพื่อเป็นเกียติประวัติแด่ องค์หลวงพ่อพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณราชวราราม เผื่อวันหน้าท่านผู้อ่านได้มีโอกาศมาที่วัดอรุณ จะได้เข้าไปกราบนมัสการขอพรจากท่าน องค์หลวงพ่อพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณราชวราราม องค์หลวงพ่อพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณ ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากครับ ขอท่านผู้อ่านจงมีความสุขสมหวังทุกๆท่านครับ

หลวงปู่นาค วัดอรุณ ถ่ายรูปครั้งอายุ 27 ปี ตอนรับพัดยศเจ้าคุณครั้งสมัยอยู่วัดสุทัศน์ กทม.ที่ตำแหน่งพระศรีสมโพธิ พ.ศ. 2442 (ภาพจาก คุณอนุสิษฐ์ บุญมาก)

ประวัติของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามรูปที่ 10
พระพิมลธรรม นามเดิม นาค นามฉายา สุมนนาโค เป็นชาวปทุมธานี เกิดเมื่อปีวอก วันศุกร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือนยี่ จ.ศ. ๑๒๓๔ (พ.ศ. ๒๔๑๕) ในรัชกาลที่ ๕ เมื่ออายุ ๑๒ ปี ได้บรรพชาอยู่กับพระครูธรรมมานุสารี (หว่าง) วัดเทียนถวาย จนอายุครบอุปสมบท จึงได้ย้ายมาอยู่กับสมเด็จพระวันรัต (แดง) วัดสุทัศน์ฯ อุปสมบทเมื่อปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยมีสมเด็จพระวันรัต (แดง) เป็นพระอุปัชฌาย์ ในปีขาล พ.ศ. ๒๔๓๓ ได้เข้าแปลพระปริยัติธรรม ได้เป็นเปรียญ ๔ ประโยค และได้เข้าแปลอีก ๒ ครั้ง รวมได้เป็น ๗ ประโยค ในปีจอ พ.ศ. ๒๔๔๑ ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้ทรงตั้งให้เป็น พระศรีสมโพธิ

หลวงปู่นาค วัดอรุณ ถ่ายภาพเมื่อครั้งรับพระราชทานพัดยศ พระราชาคณะชั้นธรรมที่นินนาม พระอุบาลีคุณูปรมาจารย์ พ.ศ. 2476 ถ่ายที่คณะ 1 วัดอรุณ(ภาพจาก คุณอนุสิษฐ์ บุญมาก)

ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อปีมะเมีย วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ได้ทรงเลื่อนให้เป็น พระราชเวที และเมื่อปีระกา วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ทรงเลื่อนให้เป็น พระเทพสุธี แล้วโปรดให้มาครองวัดอรุณฯ เมื่อปีฉลู วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ในรัชกาลที่ ๗ ทรงเลื่อนให้เป็น พระธรรมดิล, พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยคณะผู้สำเร็จราชการแทนในพระปรมาภิไธย ให้เลื่อนเป็น พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และใน พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้เลื่อนเป็น พระพิลธรรม
พระพิมลธรรม(นาค) ได้มรณภาคในรัชกาลที่ ๘ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ รวมสิริอายุได้ ๗๒ ปี ๖ เดือน

ภาพถ่ายข้าวหลามตัด หลวงปู่นาค วัดอรุณ ปี พ.ศ. 2475 และ ตะกรุดหนังหน้าผากเสือ หลวงปู่นาค วัดอรุณ ดอกนี้แบบมีเชือกควั่นลงรักปิดทองยุคต้นๆของท่านที่ทำแจกหายากมากๆของ คุณวิทย์ วัดอรุณ

ขอขอบคุณท่านเจ้าของเหรียญพระพุทธนฤมิตร วัดอรุณ ปี 2467 ที่ทางทีมงานหามาประกอบบทความนี้ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆเกี่ยวกับประวัติของ อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และประวัติความเป็นมาของ องค์หลวงพ่อพระพุทธนฤมิตรจาก วัดอรุณราชวราราม

เรียบเรียงโดย แว่น วัดอรุณ

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม ทีมงานวิทย์ วัดอรุณ รายงาน

.......

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี คุ้มครองชีวิต(มีคลิป)
https://bit.ly/2P0sbzRหน้าแรก กระฉ่อนพระเครื่อง
รวมรุ่นองค์พ่อจตุคามรามเทพ
รวมข้อมูลพระเครื่องรุ่นต่าง ๆ
รวมข้อมูลพระเกจิอาจารย์ ทั่วไทย
พุทธศิลป์ในประเทศไทย
ข่าว องค์พ่อจตุคาม
ข่าวสารพระเครื่อง
ซื้อ-ขายจตุคามรามเทพ
ซื้อ-ขายพระเครื่อง
ซื้อขายลูกปัด-หินทิเบต-ของเก่า
ถาม-ตอบเกี่ยวพระเครื่อง
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพิมพ์
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพระเครื่อง
Email
Password
 


สมัครสมาชิก | ลืมระหัสผ่าน

ตะกรุดสาริกาของู พระอาจารย์ป้อม
watnongmuang.com
  พระยอดนิยม


หน้าแรก | เว็บบอร์ด | พระเครื่อง | เพื่อน MSN | ฝากรูปฟรี | ทีวีออนไลน์ | เกมส์ | เทคโนโลยี | หนังใหม่ | คลิปวิดีโอ | เพศศึกษา | กะฉ่อนพาเที่ยว | กะฉ่อนพากิน | นางแบบ | มือถือ | ไดอารี | พิตตี้ | ทีมงานกะฉ่อน.คอม