ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดบางแวก
 

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดบางแวก

การเทศน์มหาชาตเทศน์มหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดก เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณ ส่วนมากจัดให้มีในวัดเป็นหน้าที่ของชาวบ้านและวัดนั้น ๆ จะตกลงร่วมกันจัด ปกตินิยมให้มีหลังฤดูทอดกฐิน ผ่านไปแล้วจนตลอดฤดูเหมันต์ นิยมจัดเป็นงานสองวัน 

ทีมงานกะฉ่อนดอทคอม-พระเครื่อง ขอเรียนเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีมหาบุญอันยิ่งใหญ่ งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  ทีมงานกะฉ่อนดอทคอม-พระเครื่องโดยบิ๊กบอสของเรา คุณวิทย์ วัดอรุณและคุณโต วัดอรุณ พร้อมทีมงานเหยี่ยวเวหา บ.ก.เขต 7 ได้รับเป็นเจ้าภาพเทศน์กัณฑ์ที่ 12 กัณฑ์ฉกษัตริย์ เทศน์โดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ วัดทองนพคุณ ในเวลา 13.00 – 14.00 น. ทีมงานกะฉ่อนดอทคอม-พระเครื่องจึ่งใคร่ขอเรียนเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ตามวันเวลาดั่งกล่าวด้วยครับ

กำหนดการเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบางแวก

วัดบางแวก เป็นวัดราษฎร์ที่เก่าแก่ที่สุดในเขตภาษีเจริญตามประวัติศาสตร์สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธาประมาณ พ.ศ. ๒๒๘๕ ซึ่งในคราวหนึ่ง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนและสักการะหลวงพ่อเสือ ณ วัดบางแวก เป็นประจำ ฉะนั้น เมื่อวโรกาสวันคล้ายวันประสูติจะเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ วัดบางแวกจึงได้ประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชุมชนเขตภาษีเจริญ และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระองค์ เพื่อให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อแผ่นดินไทย และร่วมกันเทิดพระเกียรติถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำของชาวไทยทุกคนเสมอมา วัดบางแวกจึงขอเรียนเชิญท่านได้โปรดกรุณาให้เกียรติรับเชิญร่วมงานและรับฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ขอให้ถือว่าท่าน ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างทานบารมี ในครั้งนี้ ส่วนปัจจัยกัณฑ์เทศน์ฯดังกล่าว จะได้นำไปเป็นทุนทรัพย์ ในการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ ซึ่งมีอายุกว่า ๒๐๐ ปี วิหารหลวงพ่อเสือ และวิหารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จึงขอเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาให้เกียรติรับเชิญอาตมภาพขออนุโมทนาขอบคุณในกุศลศรัทธา ที่ท่านจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการเทศน์มหาชาติฯให้อนุชนรุ่นหลังได้ถือเป็นทิฏฐานุคติสืบไปชั่วกาลนาน ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการจัดงานฯทราบด้วย.

กำหนดการเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๘

**********************************

วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เทศน์มหาชาติพระคาถาพัน พระสรภาณกวี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร พระสิทธิญาณมุนี วัดคูหาสวรรค์

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพานต์ พระครูศรีปัญญาทร วัดสังข์กระจาย

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์ พระราชวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนปเวศน์ พระมหาสิน ฐิตเมโธ วัดหลักสี่

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน พระครูศรีปริยัติคุณ วัดนาคกลาง

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๗ กัณฑ์มหาพน พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร พระมหาจารุวัฒน์ วัดบางรักใหญ่

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี พระครูวิภัชอรรถวาที วัดเสมียนนารี

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักบรรพ พระมหากรวิก วัดสุทัศน์เทพวราราม

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช พระครูพิมลธรรมภาณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์ พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ วัดทองนพคุณ

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศน์กัณฑ์ที่ ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์ พระราชศาสนกิจโสภณ วัดเสมียนนารี

ประสานงาน

ฝ่ายเลขานุการจัดงาน โทร ๐๘๙ ๕๐๕ ๘๔๙๒ ๐๘๗ ๙๗๕ ๖๑๑๔

โทรศัพท์วัดบางแวก ๐๒ ๘๖๘ ๕๗๗๖ โทรสาร ๐๒ ๔๕๗ ๘๒๘๙

.......
เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ 
http://pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1801

 หน้าแรก กระฉ่อนพระเครื่อง
รวมรุ่นองค์พ่อจตุคามรามเทพ
รวมข้อมูลพระเครื่องรุ่นต่าง ๆ
รวมข้อมูลพระเกจิอาจารย์ ทั่วไทย
พุทธศิลป์ในประเทศไทย
ข่าว องค์พ่อจตุคาม
ข่าวสารพระเครื่อง
ซื้อ-ขายจตุคามรามเทพ
ซื้อ-ขายพระเครื่อง
ซื้อขายลูกปัด-หินทิเบต-ของเก่า
ถาม-ตอบเกี่ยวพระเครื่อง
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพิมพ์
กะฉ่อน กับ สื่อหนังสือพระเครื่อง
Email
Password
 


สมัครสมาชิก | ลืมระหัสผ่าน

ตะกรุดสาริกาของู พระอาจารย์ป้อม
watnongmuang.com
watnongmuang.com
  พระยอดนิยม


หน้าแรก | เว็บบอร์ด | พระเครื่อง | เพื่อน MSN | ฝากรูปฟรี | ทีวีออนไลน์ | เกมส์ | เทคโนโลยี | หนังใหม่ | คลิปวิดีโอ | เพศศึกษา | กะฉ่อนพาเที่ยว | กะฉ่อนพากิน | นางแบบ | มือถือ | ไดอารี | พิตตี้ | ทีมงานกะฉ่อน.คอม